Langdu23 1472 +16
Matnai6688 1478 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 2 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ