Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 7 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết