bodboy98 1412 -13
Sonnam2011 1467 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 5 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ