Vanhai1980 1659 +16
Phanvanloc 1657 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

98 nước, 7 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua