balinh12 1678 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết