bodboy98 1399 +3
5864444 1046 -3

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết