Mitomito 1525 +10
duyvu2603 1391 -10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết