tieungao.up 1547 +14
hoanganh2 1504 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

30 nước, 8 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ