minhhua0202 1379 +16
bodboy98 1373 -16

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

18 nước, 1 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết