bodboy98 1357 -14
minhhua0202 1395 +14

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

35 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết