bodboy98 1346 -14
minhhua0202 1390 +14

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

83 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết