minhhua0202 1404 +13
bodboy98 1336 -13

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

104 nước, 11 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết