Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

64 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua