Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/8/2020

75 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua