Kiểu: Cờ úp, 9/8/2020

94 nước, 8 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết