Kiểu: Cờ úp, 9/8/2020

58 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua