Kiểu: Cờ úp, 9/8/2020

49 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết