Kiểu: Cờ úp, 9/8/2020

44 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết