LaoHat 1502 -12
Lesinha 1585 +12

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

56 nước, 7 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua