LaoHat 1518 -14
Lesinha 1569 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

109 nước, 14 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết