LaoHat 1524 -14
Lesinha 1563 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

83 nước, 10 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết