Lesinha 1577 -19
LaoHat 1510 +19

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

79 nước, 10 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết