LaoHat 1529 +17
Lesinha 1558 -17

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

62 nước, 9 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết