sopie 1610 +8

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

40 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết