sopie 1618 +7

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

73 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết