LaoHat 1528 -15
Lesinha 1559 +15

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

49 nước, 5 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết