LaoHat 1527 -14
btson 1566 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

47 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua