LaoHat 1489 -10
Torape 1618 +10

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

41 nước, 4 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết