normal 1311 +26
Hongtv 1559 -26

Kiểu: Cờ úp, 17/8/2020

14 nước, 1 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ