daoduyvu 1415 -19
normal 1356 +19

Kiểu: Cờ úp, 17/8/2020

59 nước, 8 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết