normal 1360 -14
baobao 1412 +14

Kiểu: Cờ úp, 17/8/2020

19 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua