Sky82 1463 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

42 nước, 4 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết