030771 1361 -11

Kiểu: Cờ tướng, 4 ngày trước

25 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ