Trungthao 1466 +7
trieuca 1234 -7

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

84 nước, 14 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết