Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

76 nước, 10 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua