zikzik 1668 +6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

20 nước, 4 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ