toanminhtri 1385 -11
Hooidunz 1525 +11

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

141 nước, 13 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết