Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

29 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết