Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

57 nước, 8 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ