Bopaibong68 1504 +19
cu002 1564 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 4 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết