HUNGCHAU 1630 +13
BABAB 1553 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết