Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

63 nước, 9 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết