hvn510 1548 +12
Congtran88 1461 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

48 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết