trieuca 1227 +26
Trungthao 1473 -26

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

22 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ