Kiểu: Cờ tướng, 4 ngày trước

38 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết