Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

20 nước, 1 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết