030771 1301 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/9/2020

18 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ