Quân đen 0 0
030771 1301 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/9/2020

37 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ