030771 1301 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/9/2020

91 nước, 13 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua