Quân đen 0 0
030771 1301 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

46 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua